Lisansüstü Başvuru

Lisansüstü Öğrenim

Enstitümüzde lisansüstü düzeyinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurularda aranan genel koşullar, başvuru süreci ve kabul süreci aşağıda anlatılmıştır. Farklı programlarda ilave koşulların sağlanması istenebilir ve burada listelenen belgelere ilave belgeler talep edilebilir. Başvuracağınız anabilimdalının web sayfasını ayrıca takip etmeniz gerekir.

Lisansüstü Özel Öğrenci:

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Lisansüstü Yatay Geçiş:

Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programın en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

 • Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanır.
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
 • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir.
 • Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, tanınacak süre ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından en fazla toplam 9 kredilik ders önerilebilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.
 • Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış öğrenci, ikinci yarıyılından sonra aynı programın tezli veya birinci öğretimdeki tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.
 • Öğrenci geçiş yaptığı programın şartlarına uymakla yükümlüdür.
 • Öğrencinin ders muafiyeti ve intibakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılamaz.

 

Genel Başvuru Koşulları:

Yüksek Lisans

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar lisans öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar. Ancak kesin kayıt süresinde mezuniyetlerini belgelemeleri gereklidir.

2) ALES’ten, başvurulan programın puan türünde en az 60 almış olmak:

 • ALES yerine Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavlardan alınacak puanlar da geçerlidir. ALES sınavının geçerlik süresi 3 yıldır.
 • Enstitülerin yabancı uyruklu kontenjanına başvurularda ALES'e girmiş olma şartı aranmaz.

Doktora

1) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak veya öğreniminin son yarıyılında bulunmak:

 • Bazı programlar lisans sonrası doktora derecesi vermektedir. Bu programlara başvuruda Yüksek Lisans diploması şartı aranmaz.
 • Yüksek Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunanlar öğrenimlerini öngörülen sürede bitirmeleri önkoşulu ile değerlendirmeye alınırlar.
 • Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora programlarına başvurabilirler.

2) ALES’ten başvurulan programın puan türünde en az 65, lisans sonrası doktora programları için en az 70 almış olmak:

 • ALES yerine Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer sınavlardan alınacak puanlar da geçerlidir. ALES sınavının geçerlik süresi 3 yıldır.

3) İngilizce eğitim yapan programlara başvurularda İngilizce yeterliliğini belgelemek:

 • Adayların ÜDS’den veya KPDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
 • ÜDS/KPDS yerine TOEFL, IELTS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

Akademik takvimimizde belirtilen tarihlerde duyuru sistemi üzerinden yayımlanan ilan üzerinden başvuru yapılarak ön kayıt yapılır. Ön kaydı takiben başvuru için gerekli evrakla birlikte aynı süre içerisinde enstitüye başvurulur.

Değerlendirme Süreci

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Mesleki Bilgi Değerlendirmesine (yazılı sınav) ve mülakata alınır. Yazılı sınav ve mülakat tarihleri lisansüstü başvuru süresi içinde enstitü web sayfasından öğrenilebilir.

Kesin Kayıt

Lisansüstü program kabulleri asiller ve yedekler olmak üzere enstitünün web sayfasında ve Marmara Üniversitesi Duyuru Sistemi üzerinden ilan edilir. Bazı programlar Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini farklı bir alanda almış olanlara Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

1) Mezuniyet Belgesi

2) Sonuç belgesi (ALES veya eşdeğeri) veya bilgisayar çıktısı

3) TC Kimlik Numarası Beyanı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin Enstitüce onaylı örneği

4) Askerlik Durum Belgesi

5) Transkript belgesi

6) Yabancı Üniversitelerden mezun olanların YÖK den alınmış varsa denklik belgesi

 

Ayrıca aşağıdaki yönetmelikten detaylı bilgi alınabilir:

İlgili Mevzuat:

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav YönetmeliğiBu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 29.06.2021 12:05:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM