İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

 

GÖREV

Enstitü Müdürü

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

2547 Sayılı Kanuna göre 3 (üç) yıllığına rektör tarafından atanır ve doğrudan rektöre bağlı olarak görev yapar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitü Kurulu ile Enstitü Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurullardan çıkan kararları uygulamak.

2.    İstendiğinde enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3.    Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek ve enstitünün bütçesi ile ilgili öneriyi enstitü yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4.    Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

5.    Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak ve aksaklıkları önlemek için gerekli önlemleri almak,

6.    Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak

7.    Üniversite Yönetim Kuruluna, Üniversite Senatosuna katılmak ve Enstitü ile ilgili konularda gerekli bilgileri sunmak.

 

 

GÖREV

Enstitü Müdür Yardımcısı

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

Enstitü Müdürü tarafından atanır, müdüre bağlı olarak müdürün belirlediği alanlardaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitü Kuruluna ve Enstitü Yönetim Kuruluna katılmak,

2.     Müdürün olmadığı zamanlarda müdürlüğe vekâlet etmek,

3.    Kendisi için belirlenen “Akademik ve idari personel ile ilgili işlemleri” takip etmek,

4.    Müdür tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

5.    Müdür tarafından yetki verildiği takdirde görev alanı ile ilgili yazıları imzalamak,

6.    Müdür ile birlikte akademik ve idari çalışmalarla ilgili kararlar vermek, çalışmaları izlemek ve denetlemek.

 

 

 

GÖREV

Enstitü Sekreteri

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

Enstitü idari yapısının başı olarak, idari yapının yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak,

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitü Kurulu ile Enstitü Yönetim Kuruluna oy kullanmaksızın katılmak,

2.    “Disiplin amiri” olarak personeline, gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek,

3.    Bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını belirlemek, iç denetim çalışmalarına katılmak,

4.    Çalışma alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.

5.    İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,

6.    Müdürlük makamı ile Anabilim Dalı, Daire Başkanlıkları ve bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak,

7.    Gelen-Giden evraklarla ilgili yazışmaların zamanında ve doğru yapılmasını sağlamak

 

GÖREV

Enstitü Kurulu

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

Enstitü kurulu; Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur ve Mevzuata göre görevlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitünün; başta eğitim-öğretim olmak üzere, bilimsel araştırma-yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2.    Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek,

3.    İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

GÖREV

Enstitü Yönetim Kurulu

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından seçilir ve İlgili mevzuata göre görevlerin sağlıklı, düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında müdüre yardım etmek,

2.    Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

3.    Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

4.    Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

5.    İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

 

GÖREV

Bilgi İşlem

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

İdari personeldir. Enstitüde bulunan bilgisayarlar ve bilgisayarlarla ilgili techizatlardan sorumludur.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Gerektiğinde Enstitü bilgisayarlarının bakımını yapar

2.    Gerekli yazılımların kurulumunu yapar

3.    Rektörlük Bilgi işlem daire başkanlığı ile koordineli olarak çalışır

 

GÖREV

Evrak Kayıt

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

Gelen ve Giden evrakların kaydının yapılması

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Diğer Birimlerden gelen yazıların olması gerektiği gibi kaydı

2.    Diğer birimlere gidecek yazılara sayı verip sistemde dolaşıma çıkarma

 

 

GÖREV

Muhasebe Ayniyat

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

İlgili mevzuata göre yapılacakların düzenli bir şekilde yürütülmesi

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Alım-Satım işleri için gerekli evrakların düzenlenmesi

2.    Her ayın belirlenen zamanlarında personel maaş evraklarının düzenlenmesi ve ilgili birime iletilmesi

3.    Ders veren öğretim üyelerinin ek ders ücret evraklarının hazırlanması

4.    İlgili mevzuatı ve değişikliklerini takip etmek

5.    Yapılan işlerin dosyalarını tutmak

 

GÖREV

Öğrenci İşleri

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

İlgili mevzuata göre yapılacakların düzenli bir şekilde yürütülmesi

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Enstitüye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin her türlü kayıt ve yazışmalarını yapmak

2.    Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönetmelik değişikleri takip etmek, gerekli duyurularını yapmak

3.    Öğrenci işleri ile ilgili aylık/dönemlik olağan yazışmaları hazırlayıp Müdürlük makamına sunmak

4.    Öğrenci katkı payları ile ilgili işlemleri yapmak,

5.    Ders kayıt işlemleri ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak ve sonuçlandırmak

 

 

GÖREV

Personel İşleri

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

İlgili mevzuata göre yapılacakların düzenli bir şekilde yürütülmesi

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Akademik ve idari personelin geçici ve sürekli görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalar yapmak

2.    Akademik ve idari personelin özlük hakları ile ilgili işlemleri yapmak,

3.    Güz ve Bahar eğitim dönemlerinde Enstitü ders görevlendirmeleri işlemlerini takip etmek

4.    Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin her türlü işinin takibi

5.    SGK ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve sürekli kontrol etmek

6.    Bu alanda gelen yazıları takip etmek ve zamanında cevaplandırılmasını sağlamak

 

GÖREV

Yazı İşleri

GÖREV/İŞ KISA TANIMI

İlgili mevzuata göre yapılacakların düzenli bir şekilde yürütülmesi

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.     Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen yazıların yazılıp ilgili yerlere iletilmesi ve takip edilmesi

2.    Faaliyet raporu, performans göstergeleri, iç denetim, stratejik plan hazırlama, çalışmalarına katılmak, sonuçlarını takip ederek, zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak

3.    Yazışma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

4.    Yaptığı işlerle ilgili bilgileri kontrollü bir şekilde yedeklemek, dosyalarda herhangi bir veri kaybı olmamasını sağlamak

5.    Enstitü panolarına ilan, duyuruları yapmak ve işlemleri takip etmek

6.    Her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek

7.    Dosya ve klasörleri numaralandırmak ve gerekli raflarda muhafaza edilmesini sağlamak

              

 

 


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 27.11.2023 15:01:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM