Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

MEZUNİYET AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468, 4 Ocak 2013 / 28518, 2 Haziran 2013 / 28665

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 16-

(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez sınavına girebilmesi için tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya
uluslararası hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararası en az bir kongreye göndermiş olması ve
bunu belirten bir yazıyı Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar
olarak yer alır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 28 –

(2) Doktora öğrencisinin, tez savunma sınavına girebilmesi için, tezle ilgili çalışmalarını ulusal veya
uluslararası hakemli bir dergide yayınlaması veya yayına kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması
gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 –

(2) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 35 inci
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere
uygulanmaz.

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 23.06.2014 14:25:18 tarihinde güncellenmiştir.